Hvordan få støtte til strømregning?

Hvis du har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene dine, kan du søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV. Du finner mer om hvilke kriterier som gjelder og hvordan du går frem på nav.no. Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter kan også bostøtte fra Husbanken være aktuelt.

Hvor mye av strømregningen dekker staten?

Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. Den gjennomsnittlig strømprisen for oktober 2022 endte på omtrent 141 øre/kWt** for de tre prisområdene i sør, inkludert moms.

Kan NAV hjelp med strømregning?

Hvis du har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene dine, kan det være aktuelt å søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV. Når NAV-kontoret ditt vurderer søknaden din, kan de kreve at du søker om bostøtte fra Husbanken.

Hvordan få støtte til strømregning? – Related Questions

Hvilken støtte kan jeg få fra NAV?

Informasjon om tjenester og ytelser fra NAV
 • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
 • Sykepenger.
 • Familieytelser.
 • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
 • Opplysning, råd og veiledning.
 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvor mye kan jeg få i sosialstønad?

Nye satser for sosialhjelp

Enslige: 6650 kroner (6550 kr) Ektepar/samboere: 11 150 kroner (10950 kr) Person i bofellesskap: 5600 kroner (5450 kr) Barn 0-5 år: 3250 kroner (3200 kr)

Hvor mye penger skal man ha til livsopphold?

Livsoppholdssatser for saker etter 1. juli 2022 (livsoppholdssats før 1. januar 2022 i parantes)
VoksneLivsopphold månedlig beløp
Enslige9 758 kr (9 232 kr)
Ektefelle/samboere samlet16 526 kr (15 634 kr)
Ektefeller/samboer enkeltvis8 263 kr (7 817 kr)
BarnLivsopphold månedlig beløp

Kan NAV nekte nødhjelp?

NAV kan ikke avvise deg dersom du er i en nødssituasjon. I tillegg til dette, kan ikke NAV nekte deg nødhjelp ved å henvise til hvorfor nødssituasjonen har oppstått da dette er uten betydning.

Kan NAV hjelpe med husleie?

Trenger du hjelp med å betale boutgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være husleie, depositum, strøm, oppvarming, kommunale avgifter m.m. Du kan også få støtte fra Husbanken for å få dekket utgifter til å bo.

Hvor kan jeg søke om strømstøtte?

Du søker om strømstøtte på energitilskuddsordningen.no. Vær oppmerksom på at noen deler av søknaden bekreftes av en autorisert regnskapsfører eller revisor.

Hvordan redusere strømregning?

Vi har satt opp 10 smarte råd for lavere strømregning:
 1. Bli bevisst på hva som bruker strøm.
 2. Senk innetemperaturen.
 3. Del boligen i varme og kalde soner.
 4. Spar på varmtvannet.
 5. Styr strømbruken automatisk.
 6. Velg energieffektiv belysning og elektrisk utstyr.
 7. Isolering, vindtetting, vinduer/dører.
 8. Bytt oppvarmingskilde.

Hvor mye betaler NAV?

NAV utbetalte til sammen 523 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon til 3 millioner personer bosatt i Norge og i utlandet gjennom 2021. 2,9 millioner personer, noe som tilsvarer 54 prosent av den norske befolkningen, mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

Hvor mye er livsopphold fra NAV?

januar 2023 er de veiledende satsene: Enslige aleneboende: 8 214 kroner per måned. Ektepar/samboere: 12 889 kroner per måned. Enslige forsørgere: 9 585 kroner per måned.

Hvor mye skal en person leve for i måneden?

Livsoppholdssatser
Ny sats (2022)Tidligere sats (2021)
Enslig skylder9 7589 232
Gift/samboende skyldner8 2637 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer16 52615 634

Kan NAV nekte nødhjelp?

NAV kan ikke avvise deg dersom du er i en nødssituasjon. I tillegg til dette, kan ikke NAV nekte deg nødhjelp ved å henvise til hvorfor nødssituasjonen har oppstått da dette er uten betydning.

Hvor mye penger skal man ha til livsopphold?

Livsoppholdssatser for saker etter 1. juli 2022 (livsoppholdssats før 1. januar 2022 i parantes)
VoksneLivsopphold månedlig beløp
Enslige9 758 kr (9 232 kr)
Ektefelle/samboere samlet16 526 kr (15 634 kr)
Ektefeller/samboer enkeltvis8 263 kr (7 817 kr)
BarnLivsopphold månedlig beløp

Kan staten ta penger fra konto?

Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre. Sikring av krav ved for eksempel utleggstrekk eller utleggspant.

Kan man beholde bolig ved gjeldsordning?

Du kangjeldsordning nesten uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder som hovedregel for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige. Du kan beholde penger til nødvendig underhold og en nøktern bolig.

Kan namsmannen ta penger fra konto?

Hovedregelen er at namsmannen kan ta beslag i penger og eler innestående på konto så lenge beløpet overstiger det som skyldner trenger til underhold av seg selv og familien frem til neste lønnsutbetaling.

Kommer namsmannen på døra?

Nei, namsmannen kommer som regel ikke på døra. Dette er gjerne en gammel myte som stammer fra tiden før brevpost digipost og du trenger som regel ikke å frykte at dem står på døra. Som oftest så sender namsmannen brev for å komme i dialog med deg og for å gjerne kalle deg inn på et møte.

Leave a Comment