Hvordan finne ut hvor folk er gravlagt?

På sider som Slekt og Data kan en søke seg frem til gravplasser ved hjelp av navn, fødselsdato, dødsdato eller gravplass.

Hva skjer når man sletter en grav?

I de fleste tilfeller vil gravminnet bli tatt bort og destruert, og beplantning fjernet. Eventuelle spor i bakken blir jevnet ut og sådd til med gress. Hvis fredningstiden for graven er gått ut, kan graven tildeles andre for ny gravlegging.

Hvor mye koster en gravplass i Oslo?

Festeavgift 2022
StørrelsePris ekskl. mva.
Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²463 kroner
Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²720 kroner
Kistegrav720 kroner
Reservasjon av sidegrav i kistegravsted, kun ved dødsfall og gravlegging i nygrav, 20 år14 392 kroner

Hvordan finne ut hvor folk er gravlagt? – Related Questions

Er gravplass gratis?

Rett til fri grav

Fri grav er gratis, det vil si at du ikke betaler festeavgift for den i fredningstiden (20 år). Den samme rettigheten gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.

Hvor ofte må man betale for gravplass?

Pårørende kan velge å beholde graven ut over frigravsperioden, men da det betales festeavgift. Festeavgiftene fastsettes av bystyret i Bergen like før jul hvert år, og kunngjøres i dagspressen sammen med de kommunale avgiftene for øvrig.

Hvor mye koster en gravplass i året?

Kistegrav: Kr 1 948,- per grav for 10 år. Urnegrav: Kr 974,- per grav for 10 år. Urnegrav i navnet minnelund: Kr 461,- per grav for ti år. Satsene prisjusteres årlig jf pris- og lønnsvekst.

Hva koster en vanlig gravstein?

Det kan ofte dreie seg om 5000 til 10.000 kroner, i enkelte tilfeller enda mer. Vi har full forståelse for at valg av gravstein kan være en tung prosess, preget av sorg og savn.

Hva koster en begravelse 2022?

En begravelse med seremoni koster vanligvis mellom 25.000 – 50.000 kr. Forskjellen i pris avhenger av detaljer som valg av tid, sted, kiste, blomsterdekorasjon, type seremoni og om det skal være minnesamvær eller ikke.

Hva koster det å stelle en grav?

Sommerstell
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav754 kroner
Sommerstell av plantebedet/gravsted1300 kroner

Hvor lenge kan man beholde en grav?

§ 14.

Festerett til grav kan bare innehas av en person. Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Gravplassmyndigheten skal utstede festebrev og anmerke dette i gravregisteret.

Hvor dyp må en grav være?

Graven skal væredyp at kisten får minst 1 meter jordoverdekning. Dessuten skal den være omsluttet av jord på alle sider. Tidligere benyttet grav kan bare brukes på nytt når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging.

Når kan man gravlegges i samme grav?

Kister kan gravlegges i to nivåer i samme grav når festeren eller den som skal være ansvarlig for fri grav ønsker det og forholdene på kirkegården er lagt til rette for det. Den underste kisten skal ved gravlegging gis minst 1,5 meter jordoverdekning.

Kan man bli begravd uten kiste?

Av hensynet til avdødes verdighet generelt kan det vurderes om muligheten til å få en grav uten grunnvannsproblemer kan stå som et vilkår for tillatelsen. Det er fullt mulig å gjennomføre gravlegging uten kiste på en verdig måte, i tråd med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Hvor mange meter ned blir man begravd?

Kistegrav skal være minst 3 meter lang og 1,5 meter bred. På gravplass anlagt før 1. januar 1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred. Kiste skal plasseres slik at den har minst 0,8 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider.

Kan man gravlegges i en annen kommune?

Ønsker du gravlegging i en annen kommune enn bostedskommunen kan Kirkelig fellesråd godkjenne dette, men det kan medføre ekstra kostnader. Kremasjon kan medføre en avgift. Jordbegravelse av kiste på gravlund i egen kommune er kostnadsfritt.

Hva koster det å gravlegges i en annen kommune?

Gravferdsloven slår fast at personer som ved dødsfall hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård i kommunen. Det koster fort opp mot 10.000 kroner å bli gravlagt i en «fremmed» kommune.

Har man krav på fri med lønn ved begravelse?

VELFERDSPERMISJON: Skal du i begravelse har du rett til fri fra jobben, ofte i inntil tre dager på grunn av reisevei. Ifølge Erling Hagen er det mange bedrifter som også har velferdspermisjoner i lokale avtaler og i personalhåndbøker.

Kan man begraves uten seremoni?

I enkelte tilfeller skjer gravferden helt uten seremoni. Dette kan være et ønske fra den som er død, fra de etterlatte eller en konsekvens av at den døde hadde et lite eller intet sosialt nettverk. Ved slike gravferder sørger begravelsesbyrået for at kisten med den døde begraves eller kremeres uten øvrige medvirkende.

Hva kan man ikke ha på i begravelse?

Må jeg gå i svarte klær på begravelsesdagen? Det enkle svaret er at, nei, det må du ikke. Det er riktignok en tradisjon å gå i svarte eller mørke klær i en begravelse, men det viktigste er at man kler seg respektabelt ovenfor den avdøde og de etterlatte.

Leave a Comment