Hvordan kontakte Arbeidstilsynet?

Du kan alltid kontakte Arbeidstilsynet på telefon 73 19 97 00.

Hva er oppgaven til Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn i næringer, og med tema og målgrupper, vi vet har høy risiko for skader og sykdom. Men vi gjør også tilsyn med bakgrunn i tips og meldinger om arbeidsulykker, meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom og på bakgrunn av henvendelser om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Når skal Arbeidstilsynets samtykke foreligge?

Tiltakshavere har plikt til å søke Arbeidstilsynet om samtykke på forhånd hvis begge disse vilkårene er oppfylt: de skal oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Hvordan kontakte Arbeidstilsynet? – Related Questions

Når skal Arbeidstilsynet kontaktes?

Husk meldeplikten. Arbeidsulykker der arbeidstakeren blir alvorlig skadet eller omkommer, skal straks meldes til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal også sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført en skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

Hvem har ansvaret for at arbeidsmiljøloven blir fulgt?

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Når krever arbeidsmiljøloven at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg?

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det, skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet.

Hvilke regler gjelder generelt for varsling Hvor står disse reglene?

Varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven presiserer at arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold, har et vern mot gjengjeldelse. Det vil si at alle former for straff eller andre negative reaksjoner mot en arbeidstaker som varsler eller vurderer å varsle om kritikkverdige forhold, er forbudt.

Når skal man kontakte verneombud?

Verneombudet skal ikke alltid involveres når det er problemer med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Problemer bør først løses av den som kjenner dem best, ved at arbeidstakeren tar opp saken med sin nærmeste leder. Blir ikke saken løst, kan du som verneombud bli kontaktet.

Hvem skal følge opp at arbeidsmiljøloven overholdes?

Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av loven.

Er det lov å være alene på jobb?

Alenearbeid er i utgangspunktet ikke forbudt. Likevel kan kravet om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig i noen tilfeller føre til at alenearbeid er forbudt.

Hvor mye har man lov til å løfte?

Unngå enkeltløft på mer enn 25 kg. Unngå løft på mer enn totalt 6000 kg per dag i stående og gående arbeid. Unngå løft på mer enn total 3000 kg per dag i sittende stilling.

Hvordan gi ansatt advarsel?

Generelt kan det imidlertid slås fast at en advarsel bør inneholde:
  1. En konkret beskrivelse av det forhold det reageres på
  2. Beskrive hva som forventes av arbeidstakeren.
  3. Få frem hvilke konsekvenser det kan få dersom arbeidstakeren ikke retter seg etter advarselen.

Kan man bli sparket uten advarsel?

Er det nødvendig med advarsel? Det er ikke noe krav om at du som arbeidsgiver må meddele den ansatte noen formell advarsel for å kunne gå til oppsigelse. Noe slikt krav finnes heller ikke for ansatte som er utenfor prøvetiden, eller for den saks skyld aldri har vært i prøvetid.

Kan man få sparken uten grunn?

Arbeidstaker har et sterkt stillingsvern, og det er ikke tillatt å si opp noen uten grunn. Oppsigelsen må være saklig begrunnet i forhold til virksomheten, arbeidsgiver eller arbeidstaker. Arbeidsgiveren har ingen generell plikt til å oppgi begrunnelse samtidig med oppsigelsen.

Leave a Comment