Kor mange bur det i Oslo?

Per 1. januar 2022 bodde det 699 827 innbyggere i Oslo. Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere. Dette var 700 lavere enn befolkningsveksten i 2020, og den laveste årlige veksten i Oslo siden 2000.

Hvilken bydel i Oslo har flest innvandrere?

Stovner er i dag bydelen med høyest andel med innvandrerbakgrunn, med 53 prosent, mens Nordstrand har lavest andel med 16 prosent.

Hva står SSB for?

Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet. SSBs statistikk dekker de aller fleste samfunnsområder. SSB har ansvaret for nasjonalregnskapet og annen viktig økonomisk statistikk.

Kor mange bur det i Oslo? – Related Questions

Er man pliktig til å svare SSB?

Arbeidskraftundersøkelsen er ansett som så viktig, og brukes så mye, at alle som blir trukket ut er pliktig til å svare. Dette er den eneste undersøkelsen der privat- personer er pålagt å svare. Undersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i statistikkloven av 16. juni 1989.

Hva skjer hvis du ikke svarer SSB?

Hva skjer hvis vi ikke svarer? Hvis virksomheten er trukket ut til en undersøkelse med opplysningsplikt, kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema.

Hva er inntekt SSB?

Yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåret.

Hvilken oppgave har SSB?

Statistisk sentralbyrå (SSB) ble grunnlagt i 1876 og er et statlig forvaltningsorgan underlagt Finansdepartementet der virksomheten er regulert av statistikkloven. SSB er en faglig uavhengig institusjon som er den sentrale myndigheten for å utvikle, utarbeide og formidle offisiell statistikk i Norge.

Hvem styrer SSB?

SSB ligger administrativt under Finansdepartementet og har eget råd som oppnevnes av regjeringen.

Hvordan kilde er SSB?

Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (kilde: Statistisk sentralbyrå). Kildehenvisning skal angis i direkte tilknytning til hver tabell og figur som benyttes. I tillegg vil vi gjerne ha med adressen til vår web-tjeneste, www.ssb.no.

Når kommer SSB indeks?

Kvartalsvis. Statistikken publiseres om lag 3 uker etter kvartalets utløp. Prisobservasjoner for hver enkelt vare/tjeneste er lagret hvert kvartal på UNIX.

Hva måler SSB levekårsundersøkelse?

Helse- og levekårsundersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse som kartlegger befolkningens helsetilstand, funksjonsevne, levevaner og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Hvordan fører jeg opp bøker som kilde?

Trykte kilder

Etternavn, Fornavn. (Utgivelsesår). Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver.

Hvordan oppgi kilde uten forfatter?

Henvisning til verk uten forfatter

Dersom et verk ikke har forfatter, refererer du til tittelen i stedet. Bruk en forkorta versjon av tittelen i løpende tekst. I referanselista fører du verket opp alfabetisk etter tittel. Her skal alle ord i tittelen være med.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Skal litteraturliste på egen side?

Litteraturlisten skal:

alltid begynne på ny side og ha overskriften Litteratur eller Referanser. ha hengende innrykk, dvs. hvis referansen er lengre enn ei linje, bruk innrykk på etterfølgende linjer.

Hva er forskjellen på APA 6 og 7?

APA 7 skal brukast for alle nye oppgåver, og for til dømes masteroppgåver som skal leverast på slutten av haustsemesteret 2020. APA 6 skal brukast av studentar som jobbar med utsett bachelor- og andre oppgåver haustsemesteret 2020.

Hvordan skrive kilde APA 7?

I teksten oppgis kildens forfatter(e), årstall og eventuelt sidetall. Merk at sidetall er obligatorisk ved bruk av direkte sitat og anbefalt ved bruk av parafrasering/indirekte sitat. Henvisning til flere kilder i samme parentes skilles med semikolon. Merk at &-tegnet kun brukes i parenteser og referanseliste.

Hvordan skrive APA 7?

APA 7th FAQ
  1. Hvem: Forfatter, Institusjon, Forening, Departement osv.
  2. Når: Utgivelsestidspunkt. Vanligvis årstall, men for internettkilder må du ha sist oppdatert dato.
  3. Hva: Tittel. Finnes det ikke noe som er en tittel kan du lage en beskrivelse i skarpe klammer.
  4. Hvor: Forlag, navn på nettsted, departement.

Skal kilder stå i kursiv?

Bruk doble hermetegn når du siterer en artikkel eller kapittel. Bruk kursiv når du siterer til bøker, brosjyre, rapporter, tidsskrift eller lignende.

Leave a Comment