Hvem er konge i Norge nå?

Harald 5., Norges konge, født 21. februar 1937, etterfulgte sin far, kong Olav 5., 17. januar 1991. Han giftet seg 29.

Hvor lenge har Norge hatt konge?

Det norske monarkiet har røtter som går mer enn tusen år tilbake i tid. Harald Hårfagre regnes som den første norske Kongen, etter at han samlet Norge til ett rike omkring 890. Fra Harald Hårfagre til i dag har Norge hatt mer enn 60 navngitte regenter.

Hvem blir den neste kongen i Norge?

Kronprins Haakon

Han er sønn av Kong Harald og Dronning Sonja. Kronprinsen er først i arverekken til den norske tronen.

Hvem er konge i Norge nå? – Related Questions

Hvor rik er kongen?

Tidsskriftets oversikt over økonomien til europeiske kongehus viser at kong Harald er god for 82,2 millioner kroner. Og overraskende nok, den rikeste i kongefamilien skal være kronprins Haakon, med en formue på 140 millioner kroner.

Hvem blir konge etter dronning Elizabeth?

Dronning Elizabeth gikk bort torsdag – 96 år gammel. Det meldte Buckingham Palace klokken 19.30 torsdag. I samme sekund ble hennes sønn, prins Charles, konge.

Hvem var konge etter Harald Hårfagre?

Liste over Norges monarker
PeriodeRegent
Cirka 865–cirka 932Harald Hårfagre
Cirka 933–cirka 935 Eirik 1. (Haraldsson) Blodøks
930-årene–cirka 960Håkon 1. (Haraldsson) Adalsteinsfostre, den gode
Cirka 961–cirka 970Harald 2. (Eiriksson) Gråfell

Kan man si du til kongen?

Vi sier ”Hans Majestet Kongen”. Vi kan også si ”Deres Majestet”. Eller til og med ”Herre Konge”. Til dronningen sier vi ”Hennes Majestet Dronningen” eller ”Deres Majestet”.

Kan kongen bli arrestert?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Når møter regjeringen kongen?

Norge. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag klokken 11. Dersom kongen er syk eller på reise i utlandet, er det Kronprinsen som leder statsrådsmøtet i henhold til Grunnloven § 41.

Kan kongen starte krig?

Grl. § 26 lyder som følger: «Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.

Hvor mye tjener en konge?

Kongeparet får 13,9 millioner kroner, mens kronprinsparet får 11,6 mill. kroner i apanasje I 2023. Pengene skal dekke personlige utgifter, medregnete utgifter til drift og vedlikehold av egne eiendommer.

Hvor mye makt har kongen?

I praksis er det regjeringen som utøver styresmakten, noe som har vært tilfelle siden unionen med Sverige ble oppløst 7. juni 1905. At Kongen er statsoverhode, innebærer at han må signere alle regjeringens offisielle beslutninger, såkalte kongelige resolusjoner, samt sanksjonere lover vedtatt av Stortinget.

Hva vil skje når kongen dør?

Kongen er død – Leve Kongen

Når en monark går bort, overtar den neste i samme øyeblikk. Herav uttrykket Kongen er død – Leve Kongen. Men overgangen ledsages også av en rekke seremonielle elementer, hvorav Kongens ed til Grunnloven er den viktigste.

Kan kongen straffes for drap?

Han kan ikke straffeforfølges hvis han dreper noen eller bøtelegges dersom han bare kjører for fort i trafikken. Han kan i teorien gjøre hva han vil. Men selvfølgelig hvis kongen bryter norsk lov, så vil det slå negativt tilbake på ham og monarkiet.

Har kongen militær makt?

Hans Majestet Kongen er den øvste befalingsmannen i landet. Han har rang av general i Hæren og Luftforsvaret og er admiral i Sjøforsvaret. Styresmakta ligg til Kongen i Statsråd, det vil seie Regjeringa, som har det øvste militære ansvaret i krig og fred.

Hvilke militære styrker har Norge?

Forsvarets militære innsatsstyrker er organisert i forsvarsgrenene Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret i tillegg til Heimevernet, Spesialstyrkene og Cyberforsvaret.

Leave a Comment