Hvilke lover gjelder for borettslag?

For borettslag gjelder det en egen lov, Lov om burettslag (borettslagsloven). Loven er omfattende og regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et borettslag, herunder blant annet opprettelsen av et borettslag, regler om boretten og bruken, samt regler knyttet til styrets oppgaver og kompetanse.

Hva er borettslagets ansvar?

Borettslaget skal vedlikeholde alt som det ikke påhviler andelseierne å vedlikeholde. Dette er fellesareal, bygningskroppen, etasjeskiller, trappeoppganger, fasader og utvendig areal. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal laget også holde ved like.

Hva krever 2 3 flertall i borettslag?

Bygging av balkonger krever 2/3flertall

– Bygging av balkonger eller tilbygg og innstallering av heis, er normalt eksempler på dette, sier NBBL-advokaten. Også ved fysiske endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget trengs det også kvalifisert flertall.

Hvilke lover gjelder for borettslag? – Related Questions

Er det lov å nekte hund i borettslag?

Borettslaget kan ikke uten videre nekte deg dyrehold. Dersom du har gode grunner til å ha dyr, og dyrehold ikke er til ulempe for utleier eller øvrige brukere av eiendommen, gir loven deg rett til å ha dyr på tross av borettslagets forbud.

Kan man bli kastet ut av et borettslag?

Utkastelse – strenge krav til utkastelse av bolig

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Hva krever 2 3 flertall?

Dersom du har over 2/3 av den totale aksjebeholdningen i firmaet har du kvalifisert flertall. I utgangspunktet har du full kontroll over selskapet i denne posisjonen.

Hva menes med 2 3 flertall?

Det kvalifiserte flertallet er vanligvis 2/3 hvis ikke annet er spesifisert, men kan også være 3/4 eller 9/10. Dersom det nødvendige flertallet bare er mer enn 50 % av de avgitte stemmene kalles dette alminnelig flertall.

Hva krever kvalifisert flertall?

I aksjeloven § 5-19 er kvalifisert flertall minst 90 % av aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Grunnlovsendringer i Norge krever kvalifisert flertall på ⅔, og ved suverenitetsavståelse kreves ¾ flertall samt at ⅔ av stortingsrepresentantene er til stede.

Hva kan et flertall i et sameie bestemme?

Utgangspunktet er at flertallet kan binde mindretallet gjennom vedtak om «styring og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til». Vedtak om styring vil typisk være avgjørelser om vedlikehold av en eiendom, for eksempel utskiftning av dører i en bygård.

Kan man kaste ut et styremedlem?

Aksjeloven sier at et styremedlem har rett til å trekke seg etter eget ønske, og man må ikke oppgi noen grunn. Hvis man for eksempel ikke har tid eller lyst lenger, kan man trekke seg.

Kan styret velge styremedlemmer?

Styret velges gjennom avstemning

Selve valget av styremedlemmene skjer gjennom en avstemning på generalforsamlingen eller selskapsmøte, hvor aksjonærene/eierne stemmer etter hvor stor eierandel de har. De som kontrollerer over 50% av aksjene kan derfor i prinsippet velge minst 50% av styremedlemmer.

Hvor lenge sitter man i et styre?

Selv om styremedlemmene representerer seg selv i styret, har de et ansvar for å arbeide for det som er best for den virksomheten de er valgt inn i. Hvis ikke annet kommer fram av vedtektene velges styremedlemmene for to år av gangen. Styremedlemmet kan trekke seg før det er gått to år.

Hvordan bli kvitt en styreleder i borettslag?

Bli kvitt styret

Men det har skjedd, og gangen er ganske enkel. – Det man må gjøre er å stille mistillitsspørsmål til styret på generalforsamling. Styret er valgt av generalforsamlingen, og det er også bare den samme generalforsamlingen som kan avsette styret og velge inn et nytt, sier Eek til DinSide.

Er styreverv lønnet?

Aksjeloven har ingen bestemmelse som gir styremedlemmer rett til godtgjørelse for sin innsats.

Kan styreleder i borettslag trekke seg?

Styremedlemmer kan gjenvelges, det er ingen øvre grenser for hvor lenge man kan være medlem av styret. Dersom det foreligger særlige grunner, kan ett styremedlem eller styreleder selv velge å gå av før tjenestetiden er ute.

Når skal det være ro i borettslag?

De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt.

Kan styret i borettslag ta opp lån?

Styret har i utgangspunktet myndighet til å ta opp lån. Styret kan etter disse bestemmelsene gjennomføre nødvendig vedlikehold og fordele kostnadene på sameierne etter deres respektive andeler, uten at dette legges frem for sameiermøtet. Banken gis da adgang til å ta sikkerhet i sameiets felleskonto.

Hvordan klage på styret i borettslag?

En skriftlig klage er det beste, og en høflig og saklig tone er viktig. Grunnen til at du bør klage skriftlig, er at det vil være god dokumentasjon i videre behandling av saken hvis konflikten ikke løses av styret. I klagen er det lurt å ha med ditt fulle navn, dato for klagen, og hvem det klages på.

Hvor mye kan naboen bråke?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Leave a Comment