Når er det neste valget i Norge?

Stortingsvalget 2025 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført i september 2025 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2025–2029.

Hvordan fungerer valg i Norge?

I Norge avholdes valg annethvert år, vekselvis mellom kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg/sametingsvalg, noe som gir valgperioder på 4 år. Forrige stortingsvalg fant sted i 2021, og forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019.

Hvilke ulike typer valg har vi i Norge?

De fem er: Stortingsvalg, kommunevalg, fylkestingsvalg, sametingsvalg og kirkevalg. Det førstnevnte velges nasjonalt og er Norges nasjonalparlament.

Når er det neste valget i Norge? – Related Questions

Kan man stemme det året man fyller 18?

Det følger av valgloven § 2-1 første ledd bokstav a at en person må fylle 18 år innen utgangen av valgåret for å stemme ved stortingsvalg i Norge. Den samme alderen gjelder for valg til fylkestinget og kommunestyre, se valgloven § 2-2 første ledd.

Hvor gammel må du være for å stemme i Norge?

I Norge gis stemmerett ved kommunevalg til norske statsborgere som er fylt 18 år eller gjør det i løpet av valgåret samt til utenlandske statsborgere som oppfyller nevnte alderskriterier og har bodd mer enn 3 år i Norge. Statsborgere fra andre nordiske land får stemmerett dersom de var bosatt i Norge senest 30.

Når fikk jenter stemme i Norge?

Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og stemmerett ved stortingsvalg i 1907. Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved stortingsvalg i 1913.

Hvor er det påbudt å stemme?

Stemmeplikt er særlig utbredt i Latin-Amerika. I Europa er det stemmeplikt i Belgia, Kypros, Hellas, Liechtenstein og den sveitsiske kantonen Schaffhausen. Formelt sett har også Frankrike, Italia og Luxembourg stemmeplikt, selv om den i praksis er avskaffet.

Når er kommunevalget 2023?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er et lokalvalg i Norge som finner sted 11. september 2023.

Hva betyr direkte valg?

Direkte valg innebærer at velgerne stemmer direkte på representanter for valgdistriktet ved å gi sin stemme til en valgliste. Dette står i motsetning til indirekte valg, som når stemmen gis til valgmenn.

Hva er valg definisjon?

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv. I dag forbindes valg ofte med demokratiske valg, men dette er ingen selvfølge. Valg kan også brukes av autoritære makthavere som forsøker å skaffe seg legitimitet.

Hvor mange partier stiller til valg?

Lister. Følgende 25 partier stilte til sammen 360 godkjente lister med totalt 5 174 kandidater til stortingsvalget i 2021: Partier som stilte til valg med lister i alle de 19 valgkretsene: Alliansen.

Hva betyr det at Norge har forholdstallsvalg?

Forholdstallsvalg (eller forholdsvalg) er en valgordning der representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Forholdstallsvalg medfører at representanter fra samtlige lister kommer med, gitt at liste kommer over en eventuell sperregrense.

Hva er en valgkrets i Norge?

En valgkrets i politisk sammenheng er et geografisk område der velgerne stemmer på et antall mandater til valgte politiske organer. I Norge bruker man offisielt betegnelsen valgdistrikt i stedet for valgkrets fordi valgkretser lett kan forveksles med stemmekretser. Et valgdistrikt består normalt av flere stemmekretser.

Hva er en valgordning?

En valgordning er en metode brukt ved valg til et representativt organ. Et viktig skille går mellom flertallsvalg og forholdstallsvalg (proporsjonal representasjon). I tillegg finnes semi-proporsjonale valgordninger, samt blandede systemer.

Hvor mange prosent for å komme på Stortinget?

Sperregrensen i Norge

I Norge er det ved stortingsvalg en sperregrense på fire prosent av det samlede stemmetall for hele riket for å kunne bli tildelt ett av de 19 utjevningsmandatene (ett per valgdistrikt) (Grunnloven § 59). Det gjelder derimot ingen sperregrense ved fordelingen av de 150 distriktsmandatene.

Hvor mye tjener Stortinget?

Stortingsrepresentanter mottar en fast godtgjørelse som blir vedtatt av Stortinget selv etter innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Fra 1. mai 2022 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 1 064 318 kroner pr. år.

Hvem sitter i regjeringen i Norge 2022?

Statsråder
NavnFra
ForsvarsdepartementetBjørn Arild Gram (f. 1972)12. april 2022
Helse- og omsorgsdepartementetIngvild Kjerkol (f. 1975)14. oktober 2021
Justis- og beredskapsdepartementetEmilie Enger Mehl (f. 1993)14. oktober 2021
Kommunal- og distriktsdepartementetBjørn Arild Gram (f. 1972)14. oktober 2021

Hva betyr å ha mandat?

Et mandat er en som har fått en fullmakt, er tildelt en oppgave, eller er valgt for å representere noen. Mandat refererer ofte til de personene som er nominert av politiske partier til å representere partiet ved et kommunevalg, fylkestingsvalg eller stortingsvalg.

Hvorfor er mandat viktig?

Hensikten med mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av: Behovet som skal løses. Gevinsten prosjektet er tenkt å medføre for mottakeren/brukeren. Rammebetingelser som gjelder for prosjektet.

Leave a Comment